- Naša levanduľa

 Hľadaj na stránke 
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v internetovom obchode (ďalej iba e-shop) www.nasalevandula.sk Predávajúcim je živnostník Gabriel Demko - eWerk, Hasičská 48/5, Mokrance, 045 01, IČO: 32 563 396, DIČ: 103 086 5715, zapísaná v OU-KS-OZP-2016/007917-2, č. živ. registra 806-3611, e-mail. nasalevandula@nasalevandula.sk, tel:0905 593722.  Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Kupujúcim (ďalej len zákazník) je fyzická
osoba (nepodnikateľ) resp. právnická osoba, ktorá sa oboznámila s týmito obchodnými podmienkami. Predmetom obchodu sú produkty ponúkané na webovej stránke www.nasalevandula.sk

2. Objednávanie tovaru

Zákazník sa objednaním tovaru zaväzuje tento tovar uhradiť, a to buď prostredníctvom dobierky, alebo platbou predom - prevodom na účet predávajúceho – na základe spôsobu úhrady, ktorý si zvolí pri odoslaní objednávky. Odoslaním objednávky zákazník zároveň vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje výšku poštovných alebo prepravných nákladov, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach, resp. vyčíslených pri objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodržať cenu tovaru aj poštovného / prepravného platnú pri odoslaní objednávky. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby fakturácie a expedície zásielok, tovaru. Predávajúci sa zaväzuje získané údaje poskytnuté zákazníkom použiť výlučne pre potreby spracovania a expedovania objednávky. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám ani iným subjektom.

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke. Zároveň súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na mailovú adresu uvedenú v objednávke ako aj zaslaním informácie o expedícii zásielky mailom
prípadne SMS správou.

V objednávke tovaru musí byť uvedené:
- Meno a priezvisko kupujúceho
- Adresa doručenia zásielky (meno a priezvisko adresáta, ulica, číslo, mesto, PSČ)
- E-mailová adresa, prípadne telefónne číslo pre účel kontaktu doručovateľskej firmy.
- Presný názov tovaru (v prípade objednávky cez web sa toto realizuje automaticky)
- Počet kusov z každej položky tovaru
- Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod vopred na účet a iné podľa ponuky v e-shope)
- Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber)
V objednávke pre právnické osoby musí byť navyše uvedené:
- IČO,DIČ spoločnosti, v prípade platcu DPH aj IČ DPH
- Meno kontaktnej osoby
- Fakturačná adresa (pokiaľ sa líši od adresy doručenia)

3. Platobné podmienky

Ceny tovaru sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).
Spôsob platby za tovar si kupujúci volí pri nákupe
. Tento spôsob je možné dodatočne zmeniť napr. telefonicky, alebo e-mailom (avšak iba v prípade ak predmetná zásielka ešte nebola expedovaná).

4. Spôsoby platby

- dobierka
 zákazník za objednaný tovar zaplatí v hotovosti (alebo kartou-podľa možnosti doručovateľa) pri prevzatí zásielky buď poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi / výber uskutoční kupujúci pri objednávke
- platba predom (bankový prevod alebo šekom)
 
zákazník za objednaný tovar zaplatí vopred na základe obdržanej zálohovej faktúry od predávajúceho vykoná platbu, prevodom na účet po potvrdení objednávky, ktorú obdrží oznámením zväčša e-mailom, SMS správou alebo telefonicky. Expedovanie tovaru prebehne po pripísaní plnej výšky sumy za objednávku na účet predávajúceho. / platí iba vtedy ak je v ponuke predávajúceho
-
bankový prevod
zákazník za objednaný tovar zaplatí obratom po realizácii objednávky, a to na základe údajov k platbe, ktoré mu budú zaslané e-mailom od kupujúceho. Touto formou môže platiť zákazník, ktorý nakupuje pravidelne a predávajúci mu udelil status stáleho zákazníka. Tento zákazník zaplatí za tovar až po prevzatí zásielky na základe vystavenej faktúry s vopred dohodnutou splatnosťou zväčša 5 dní. Pri omeškaní platby pri tejto forme predávajúci môže účtovať poplatok za omeškanie platby vo výške 0,1 % za každý deň omeškania minimálne však 1 €/deň.
- Pre blízke okolie Košíc ponúkame dovoz vlastným autom. V takomto prípade je platba vykonávaná pri preberaní tovaru a to platbou na telefónne číslo. Touto formou je možné platiť cez VIAMO (klienti bánk Zuno, Tatrabanka, mBank a VÚB) resp. klineti SLSP cez aplikáciu Účty a platby. Telefónne číslo je 0905 593 722
Ku každej expedovanej zásielke obdrží zákazník e-mailom vystavenú elektronickú faktúru s podrobným rozpisom tovarov a ceny poštovného / prepravného. Pri každej položke faktúry je uvedená jednotková cena. Elektronickú faktúru predávajúci zasiela neodkladne po prijatí a zaplatení zásielky na email uvedený v objednávke. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na stránkach e-shopu v čase objednania tovaru.

5. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý má predávajúci skladom, expedujeme obratom zväčša do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, najneskôr však do 30 dní. Zásielky sadeníc a živých rezaných kvetov expedujeme iba pondelok, utorok a stredu z dôvodu, aby prijatie kupujúcim bolo najneskôr v piatok toho istého týždňa.  Pokiaľ predávajúci niektorý z objednávaného tovaru nemá skladom, upovedomí kupujúceho o predpokladanej dodacej doby, zväčša však takýto tovar nakupujúci nevidí v ponuke. Zásielku predávajúci v tomto prípade expeduje hneď po skompletizovaní celej objednávky. Objednávku je možné rozdeliť aj do viacerých zásielok - iba ak to požaduje kupujúci, v tomto prípade je účtované zákazníkovi poštovné / prepravné za každú zásielku osobitne podľa sadzieb uvedených nižšie.

Spojenie objednávok – pokiaľ zákazník zrealizuje viacero objednávok
naraz, môže požiadať o ich zlúčenie do jednej zásielky, prípadne môže požiadať o iné riešenie, napríklad o priebežné zasielanie zásielok, alebo o osobný odber pokiaľ sa na tom predávajúci a kupujúci vopred dohodnú. Predajca tejto požiadavke môže vyhovieť. Takáto dohoda sa odsúhlasuje SMS, alebo e-mailovým oznámením. V takýchto prípadoch sa môže cena poštovných, dodacích služieb zvýšiť. O uvedenej skutočnosti je kupujúci oznámený.
Predávajúci si vyhradzuje možnosť nevyhovieť objednávke ak existuje náznak, podozrenie či riziko neuhradenia, neprebrania dodaného tovaru,  či z iného nešpecifikovaného dôvodu.  

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve (v objednávke) alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve (v objednávke, alebo oznámením kuriérskej služby o čase dodania) alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah"). Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto a v časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou  osobou  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo osobou splnomocnenou kupujúcim.
Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov  pokusu o neúspešné doručenie tovaru na miesto a v časovom rozsahu.


6. Spôsoby doručenia tovaru

- Pošta / formou dobierky
 Bežne je zásielka expedovaná prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík 2. triedy, resp Expres kuriérom. Na požiadanie je možné za príplatok expedovať balík 1. triedou. V takom prípade sa o rozdiel ceny  medzi 1. a 2. triedou zvýši poštovné.(+0,70 €) Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru na pošte, alebo kuriérovi, podľa typu dodania (na adresu alebo na poštu). Ak kupujúci žiada tovar dodať ako balík 1.triedy, uvedenú skutočnosť uvedie v poznámke objednávky.
- Expres Kuriér / formou dobierky
 zásielka je expedovaná prostredníctvom kuriérskej služby. Za tovar zaplatíte až pri prevzatí od kuriéra.
- Osobný odber / formou platby vopred na účet, alebo v okolí Košíc pri našej dodávke platba na telefonne číslo.
 osobný odber je možné realizovať iba na základe dohody vopred e-mailom, resp. telefonicky.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar vrátane neporušenosti obalu, hneď pri doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru či obalu je zástupca predávajúceho (doručovateľská firma) povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu, doručeného predávajúcemu, môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle Reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru  znáša predávajúci. Tovar/balík zasielame zabelený v strečovej fólii a prelepenou firemnou reklamnou lepiacou páskou. Presné prepočty poštovného a balného sú zobrazené pri zadávaní objednávky.

Kupujúcemu je odporúčané aby pri objednávke sadeníc použil spôsob doručenia tovaru formou kuriéra (cena 6,90 €)
Živé kvety zasielame iba expres kuriérom z dôvodu rýchleho dodania.(cena 6,90 €)

7. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

-Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré  uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil  iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.
-Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od  zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
-Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
-
V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo  v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

-Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša  spotrebiteľ.

-Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
-
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ  je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: EccoWerk spol. s r.o., Mokrance 48, 04501 Mokrance, e-mail: odstupenieodzmluvy@nasalevandula.sk

-V prípade záujmu môže spotrebiteľ vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky (www.nasalevandula.sk) predávajúceho použitím formulára. Vzor tlačiva odstúpenia od zmluvy

-Ak spotrebiteľ využije  možnosť odstúpenia od zmluvy, prijatie odstúpenia od zmluvy  predávajúci bezodkladne potvrdí  e-mailom.
-Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy.
-
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
-Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nepoškodený tovar
-Kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra

8. Reklamácie

Pre prípad reklamácie je potrebné uchovať súbor s faktúrou v elektronickej podobe. Zákazník o reklamácii informuje predávajúceho spísaním reklamačného listu nachádzajúceho sa na tejto stránke, kde uvedie svoje identifikačné údaje (na koho bola faktúra vystavená), číslo faktúry, dátum vystavenia faktúry a presný opis dôvod reklamácie či závady. Ak bol reklamačný list spísaný a odoslaný korektne, zákazník obratom obdrží o tom informáciu. O ďalšom postupe reklamácie sa dohodne predávajúci so zákazníkom buď e-mailom alebo telefonicky. V žiadnom prípade nezasielajte späť tovar (zásielku) pred našou výzvou. Spotrebiteľ zasiela reklamovaný tovar formou balíka alebo doporučeného listu. Za prípadnú stratu zásielky s reklamovaným tovarom zodpovedá odosielateľ, t.j. ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od zákazníka k predávajúcemu, stratu znáša zákazník. Ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od predávajúceho k zákazníkovi, stratu znáša predávajúci. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do zákonom stanoveného termínu 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru (reklamácie) predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.


9. Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
-Spoločnosť EccoWerk spol. s r.o., nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti EccoWerk spol. s r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne poskytne za účelom zadania objednávky a využívania služieb internetovej stránky nasalevandula.sk.
-Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov predávajúceho,(doručovateľská spoločnosť) aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie a doručenie dodávky.
-Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
-Objednaním tovaru prostredníctvom e-obchodu na internetovej stránke nasalevandula.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, Súčasne kupujúci súhlasí  so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.
-Užívatelia internetovej stránky nasalevandula.sk berú na  vedomie, že osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú napr. do diskusných fór, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných údajov však nemožno kontrolovať a spoločnosť EccoWerk spol. s r.o., za túto skutočnosť neponesie žiadnu zodpovednosť.

10. Výška poštovného a prepravného

Aktuálna výška prepravného, poštovného a balného je automaticky vypočítavaná pri zadávaní objednávky. Zásielky u ktorých je hodnota objednávky nad 50 € môže byť zdarma. Uvedená skutočnosť sa zobrazí pri objednávke.  

11. Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), a podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oznamujeme, že ako poslednú inštanciu na riešenie sporov využívame SOI. Pri riešení takýchto sporov, po vyčerpaní všetkých ostatných možností na riešenie sporov prosím použite TOTO tlačivo.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@nasalevandula.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Tieto obchodné podmienky boli doplnené a platia od 6.7.2016

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky